Organizačná štruktúraVnútorná štruktúra SÚZA je upravená Organizačným poriadkom.

Riadením je poverený riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na návrh vedúceho služobného úradu. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a rokuje v jej mene. Rokovať v mene organizácie môžu aj zamestnanci poverení riaditeľom SÚZA. Počas neprítomnosti riaditeľa sú zastupovaním poverení príslušní úsekov v plnom rozsahu práv a povinností, pokiaľ riaditeľ nestanovil inak.

Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Pražská 7
811 04 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@mzv.sk