Profil organizácieSÚZA bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená v Štatúte SÚZA, vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31.8.1993 v znení neskorších predpisov.


SÚZA je účelovou príspevkovou organizáciou, hospodáriacou podľa vlastného rozpočtu schváleného zriaďovateľom.


Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa. S cieľom upresnenia poskytovania jednotlivých služieb SÚZA a MZVaEZ SR uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní služieb.


SÚZA tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:

  • 1. Služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov MZVaEZ SR.
  • 2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVaEZ SR
  • 3. Služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • 4. Komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí MZVaEZ SR, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné ZÚ SR v zahraničí,
  • 5. Tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • 6. V rámci prevádzky Slovenského domu pri veľvyslanectve SR v Moskve SÚZA poskytuje občanom SR a ČR komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.


V prípade voľných stravovacích kapacít SÚZA môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.Dokumenty:

Kontaktné údaje

Správa účelových zariadení
Pražská 7
811 04 Bratislava
Slovenská republikaTelefón

Sekretariat:
+421 2 59 782 991


Odbor ekonomiky
+421 2 59 782 993


Personálno-mzdový referát
+421 2 59 782 995


Odbor stravovacích služieb pre MZV
+421 2 59 782 928


e-mail: vlasta.cihakova@mzv.sk