Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra

Vnútorná štruktúra SÚZA je upravená Organizačným poriadkom.
Riadením je poverený riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na návrh vedúceho služobného úradu. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a rokuje v jej mene. Rokovať v mene organizácie môžu aj zamestnanci poverení riaditeľom SÚZA. Počas neprítomnosti riaditeľa sú zastupovaním poverení príslušní úsekov v plnom rozsahu práv a povinností, pokiaľ riaditeľ nestanovil inak.

 

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve